Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Південно-східний регіон Польщі приємно дивує розмаїттям туристичних принад, а також якістю та доступністю послуг інфраструктури

Незважаючи на непогані темпи розвитку вітчиз-няного ринку туристич-них послуг, у тому числі його виїзного сегменту, статистика свідчить, що близько 80% грома-дян України ніколи не виїжджа-ли за кордон. Такі дані прийнято пояснювати важким економіч-ним та фінансовим становищем наших співгромадян. Проте є підстави стверджувати, що це не зовсім так. Насправді, значна кількість так званих «невиїзних» не залишають територію України через брак інформації про можливості якісного та недорогого відпочинку за межами на-шої держави, а також механізму здійснення закордонних подоро-жей (оформлення закордонних паспортів, віз, купівля квитків, бронювання готелів тощо).
Поза всяким сумнівом, значна частина «невиїзних» громадян України у той чи інший спосіб відпочиває, тобто користується по-слугами туристичної інфраструк-тури. Наприклад, виїжджають з родинами до українських Карпат, на Шацькі озера чи до морських курортів Одещини, Миколаїв-щини чи Херсонщини. Відтак ці люди є потенційною клієнтурою туристичних компаній. Звичайно, економічний аспект закордонних подорожей ігнорувати не можна, проте ринок надає настільки широ-кі пропозиції, що можна з упев-неністю стверджувати: підібрати варіант відпочинку та подорожі за кордоном можливо практично для кожного українця, включаючи най-бюджетніші категорії.

Ті ж Карпати, тільки з іншого боку
Сьогодні в Україні дуже попу-лярним є відпочинок у Карпатах та на Прикарпатті – як зимовий, тобто гірськолижний, так і літній, який можна кваліфіку-вати як природно-екологічний. Протягом останніх років турис-тична інфраструктура у Карпатах інтенсивно розвивається, од-нак деякі проблеми (відсутність якісних автодоріг, залізничного сполучення, комфортних та без-печних автобусних перевезень, засмічення території багатьох курортів, відсутність кваліфіко-ваного персоналу в інфраструк-турних об’єктах тощо) призво-дить до того, що співвідношення між ціною та якістю в більшості карпатських інфраструктурних об’єктах далеке від оптимального.
Однак по території Украї-ни проходить лише невеличка частина масиву Карпатських гір. Їхні хребти та передгір’я продов-жуються на територіях сусідніх держав, відтак тамтешні при-родні умови надзвичайно схожі, а подекуди й ідентичні, умовам вітчизняних Карпат. Наприклад, у Підкарпатському воєводстві Польщі – це практично ті ж самі Карпати та їхні передгір’я, тільки з іншого боку. Відповід-но, у сусідів практикуються ті ж самі види туризму, що й в українській частині Карпат: гірськолижний та природно-екологічний, тобто «зелений». А ще – пізнавальний (на території Підкарпатського воєводства збереглася дивовижна кількість пам’яток різних часів – від се-редньовіччя до Першої світової війни), лікувально-оздоровчий, гастрономічний, подієвий та фан-туризм, нарешті, шопінг... І все це, що цікаво, лише у кількох десятках кілометрів від україн-ського кордону.

Підкарпатське як туристична дестинація
Протягом тривалого часу Польща серед українців не вважалася гідною туристичною дестинацією. Це сприйняття
вдалося переламати лише протягом 2-3 останніх років, не в останню чергу завдяки відчайдушній роботі українського представництва Польської туристичної організа-ції, що ії в Україні очолює палкий ентузіаст Влодзімеж Щурек. Проте прикордонні з Україною регіони, зокрема, Підкарпатське воеводство, й досі знаходяться поза увагою переважної більшості віт-чизняних туристичних компаній. Однак саме тут українці могли б знайти досить якісний сервіс при невисоких цінах (таких самих, як і в українській частині Карпат, а в багатьох випадках і нижчих), велике розмаїття туристичних по-слуг та можливостей для мандрів та відпочинку.
Відтак Підкарпатське воеводство могло б стати для багатьох українців такою собі брамою до «закордону», напрямком для пер-шої поїздки за межі України. Що-правда, для цього необхідно розробити відповідний продукт, а також сформувати підхід до «невиїзних» як досить специфічної клієнтури. Однак за умов належної промоції напрямку та методики співставлення вартості відпочинку в Україні та Польщі, немає сумніву, що значна кількість українців з категорії «невиїзні» стануть клі-єнтами туристичних компаній та відправляться у свій перший закордонний візит саме до Під-карпатського воеводства.
Цей регіон мае ще кілька переваг. А саме: тут практично немає мовного бар’єру — в регіоні живе багато українських субетносів (лемки, бойки, ґуралі, тобто гуцули), а поляки, якщо українською й не говорять, добре ІЇ розуміють. До того ж, польська мова, особливо її місце-вий діалект, є досить близькою до української, тож порозуміти-ся завжди буде легко.

Принади та курорти польських Карпат
Ми вже казали, що на території Підкарпатського воеводства збереглося багато історичних та архітектурних пам’яток. Після набуття Польщею членства в Європейському Союзі власники цих об’єктів отримали доступ до європейських фондів, які фінан-сують реставрацію та відновлен-ня таких історичних пам’яток.
По завершенню реставрації у багатьох із них обладнують-ся туристичні об’єкти: готелі, ресторани, музеї, виставки і т.п. Так само багато хто з господарів сільських садиб обладнує свої помешкання для прийому ту-ристів – така діяльність також фінансується з європейських фондів. Через це пропозиція туристичних послуг у регіоні дуже велика, а ціни – невисокі, завдяки реальній конкуренції.
Однією з принад Підкарпаття є те, чого немає на українському боці – це штучне Солінське озеро, а точніше, водосховище. Сьогодні тут практикується пляжний відпочинок, прогулянки на катерах та яхтах, байдарках та каное, а також дайвінг. Крім того, водні види туризму популярні й на численних річках Підкарпатського воєводства.
Одна з місцевих принад – широке розповсюдження кінних центрів, яких у воєводстві більше 100. Наприклад. у центрі «Заґу-же», що неподалік від Перемишля, надаються послуги проживання, харчування для туристів, а найго-ловніше – повний курс навчання верхової їзди. Для цього вико-ристовується спеціальна порода коней – гуцули, які надзвичайно поблажливо ставляться до новач-ків, зокрема, до дітей.
Якщо поглянути на карту Під-карпатського воєводства, то можна побачити багато міст, назва яких містять слово «Здруй». Наприклад. Івончич Здруй, Риманув Здруй и Полянчик Здруй. Польською мовою це слово означає «курорт» чи «спа» й зазвичай застосовується до бальнеологічних курортів. Як і на українській стороні Карпат, тутешні мінеральні води лікують та полегшують мало не всі відомі хвороби. Інфраструктура ж у біль-шості цих «здруїв» знаходиться у значно кращому стані, ніж по наш бік кордону. А ціни на послуги так само невисокі, як і в інших турис-тичних об’єктах, відтак за певних умов Підкарпатьє – це ще й потен-ціальний напрямок для лікувально-оздоровчого туризму.
Нарешті, велика кількість істо-ричних та архітектурних пам’яток, пов’язаних, до речі, зі спільною польсько-українською історією, може привабити до Підкарпаття значну кількість туристів таких категорій, як історичні реконструкто-ри та члені військово-патріотичних клубів, дослідники Першої світо-вої війни, а також шанувальники творчості видатного чеського письменника Ярослава Гашека: його літературний герой – бравий солдат Йозеф Швейк – сво-го часу пройшов мало не половину Австро-Угорщини, добряче помандрувавши й цими місцями.

Транспортна складова туризму до Підкарпаття
Однією з найважливіших складових міжнародного туризму є транспортна складова. Наприклад, ціни на послуги туристичної інфраструктури у країнах Південно-Східної Азії та Далекого Сходу можуть бути зо-всім невисокими, проте вартість авіаквитків у тих напрямках одразу переводить їх якщо не в розряд елітних, то, принаймні, малодоступних для середнього українця.
З цієї точки зору Підкарпат-ське воєводство має ще одну перевагу: відстань від Львова до Перемишля – 70 км, а до сто-лиці регіону міста Жешув (або Ряшів) – близько 200. У такий спосіб туристам немає потреби витрачатися на далекі й вартісні міжнародні перельоти – дістати-ся до Підкарпатського воєводства легко потягом (№35 та 51, що курсують зі Львова до Вроцлава через Перемишль, Жешув та Краків), або автобусом. Можна приїхати до Польщі й на своєму авто: туристична інфраструктура Підкарпаття орієнтована у тому числі й на автотуристів.

***

Для багатьох наших співгро-мадян уся атрибутика, пов’язана з поїздками за кордон (наприклад, оформлення закордонного паспорта, віз іноземних держав, резервування місць у готелях, купівля квитків на транспорт) є чимось незрозумілим, а відтак лячним. Однак усі ці проблеми вже давно, до того ж професійно, вирішують туристичні компанії. Тож для багатьох із них, за умови належного опрацювання описано-го нами туристичного напрямку та формування пропозиції для вказа-ної категорії потенційних клієн-тів, є реальна можливість суттєво розширити свою клієнтську базу й отримати додаткові прибутки.

Автор щиро дякує представництву в Україні Польської Туристичної Організації за можливість від-відати Підкарпатське воєводство у складі прес-туру для українських журналістів


Володимир ГОНЧАРОВ

назад >>>