Українська   English
RSS

 


 
 
 
Підписка на розсилку:

Вуявленні більшості укра-їнських туристів Чехія це країна замків, пива, курортів на термальных водах та гірськолижних курортів. Зро-зуміло, що список туристичних аттракцеій Чеської Республіки цим далеко не обмежується. Проте немає сумніву, що сьогод-ні ця невелика центральноєвро-пейська країна є одним з лідерів європейського туризму. Що, до речі, вельми позитивно позна-чається й на стані національної економіки: щорічні надходжен-ня до державного бюджету від туристичної діяльності обійма-ють перші позиції в рейтингу відрахувань до держскарбниці серед численних галузей чеської економіки.
Протягом кількох останніх років у Чехії інтенсивно розви-вається МІСЕ-сегмент, або, як його прийнято називати в наших краях, діловий, або бізнес- туризм. Особливо активізувались потоки бізнес-туризму під час головування Чехії в Європейсь-кому Союзі, яке відбулось 2009 року, і з того часу зростання МІСЕ-потоків не припинялося.
Загальновідомо, що при грамотній організації процесу бізнес-туризм приносить значно більші дивіденди, ніж інші напрямки туристичної галузі. Річ у тім, що переважна більшість бізнес-мандрівників зупиня-ється у висококласних готелях, проводить час у рейтингових закладах, а відтак, за даними ICCA (InternationalCongressandConventionAssociation), задень витрачає утричі більше, ніж інші туристи у середньому по галузі. ІССА наводить середню суму витрат на одного делегата під час заходів сегменту MICE: вона складає $2551,6. Тож не дивно, що індустрія ділового туризму в Чехії інтенсивно розвивається: за даними Національного бюро статистики ЧР, популярність конференц-туризму значно зросла: кількість заходів ціього сегменту MICEу першому пів-річчі нинішнього року збіль-шилась на 11% по відношенню до аналогічного періоду 2011р. Цікаво, що таке зростання від-булось усупереч численним песимістичним прогнозам про повернення та поглиблення
економічної кризи. При цьому екс-перти статистики підкреслюють, що це найкращий показник на ринку ділового-туризму, почи-наючи з кризового 2009 року. А приріст потоку где одного сегменту MICEбізнес-туристів — где більший, і складає 14%.
Якгдо говорити про розподіл місця проведения заходів MICEз географічної точки зору, то тут, зрозуміло, пальму першості тра-диційно тримає Прага. Від столиці трохи відстають Південно-Морав-ський та Моравсько-Силезький краї. Тут необхідно відзначити, що доля чеських регіонів у роз-поділі потоків ділового туризму постійно зростає: якгдо 2007 року в Чехії відбулось 97 заходів MICE, серед них у регіонах — лише 11, то 2011-го співвідношення було вже іншим: зі 122 заходів на території Чехії на долю столиці приходилось
тільки 98, а всі інші відбулись у регіонах.
«Ці вельми обнадійливі дані викликають щире захоплення в осіб, що працюють у цій галу-зі, підкреслює Анна Бірков-ська, директор представництва CzechTourismв Україні. По-мітне пожвавлення свідчить: незважаючи на різні заходи економії, часто досить жорсткі, після кількох років рецесії ком-пани перестали боятися трохи більше витрачати на організацію конференцій».
Із наведеного вище стає зрозуміло, що MICEвідноситься до найстабільніших сегментів туристичної галузі. Проте, що ж саме приваблює ділових турис-тів у Чехії? У чому полягають конкурентні переваги цієї краї-ни порівняно з іншими європей-ськими державами?
Одна з таких переваг, яку можна вважати найсуттєві-шою це географічне положения Чеської Республіки: кра-їна розташована у самісінькому центрі Європи, відтак є дуже зручним місцем для проведения усіх можливих заходів MICE: конференции, конгресів, пре-зентацій, семінарів, виставок та різноманітних корпоративних акцій. Крім того, як Прага, так й інші чеські міста відрізняються добре розвиненою MICE-інф-раструктурою, завдякичому можуть приймати велику кіль-кість гостей, надаючи їм послуги відповідного рівня. Наприклад, Празький Град що понад 1000 років височить над чеською столицею, може вмістити 430 ділових туристів одночасно, тож ідеально підходить для проведения презентацій, конферен-цій, семінарів та інших заходів MICEу Празі. Так само ідеаль-ним місцем для конференции чикорпоративного заходу є замок Збірог, розташований за 50 км від Праги, та здатний прийняти 800 чоловік. Крім зручності для проведения ділових заходів, ці місця мають неабияку історичну та культурну ціність, тож набу-вають додаткової аттрактивності для індустрії ділового туризму.
Варто також зазначити, що чеська держава у співпраці з власниками та керівництвом інфраструктурних об’єктів постійно докладають значних зусиль для розвитку супутніх послуг, тобто відпочинку та роз-ваг. Наприклад, після будь-якого саміту чи конгресу делегати з великим ступенем ймовірності побажають розслабитися та провести час в атмосфері активного відпочинку. Або провести віль-ний час на одному з курортів — адже все більше заходів MICEпроводиться саме в курортних містечках та комплексах. Отже, спа- та велнес-процедури, польо-ти на повітряних кулях, вело-сипедні чи кінні прогулянки, гра у гольф, лицарські турніри, гастрономічні майстер-класи та ще безліч подібних розваг неабияк сприяють утворенню позитивно! атмосфери післі ді-лових заходів.
Тож не дивно, що репутація Чехії як популярно! дестинації для ділового туризму добре відома й українським бізнесменам. Як свідчать представники вітчизняних туристичних компаній, вже зараз усе більше зростає зацікавленість українських бізнес-кіл до Чехії як до місця, де можна організувати чудовий корпоративний відпочи-нок або навчальний семінар.
Представники українських туристичних компаній стверджують, що значний сегмент ділових по-їздок вітчизняних фірм приходиться на корпоративний відпочинок. Основна мета таких заходів — від-значити своїх співробітників, ви-нагородити їх за відмінну роботу та підвищити лояльність до компанії, а з точки зору керівництва біль-шості підприємств корпоративний туризм є значно більшим стимулом для співробітників, ніж звичайні премії.
«Сьогодні однією з держав, куди українські бізнесмени найактив-ніше переводять свою діяльність, стала Чехія, — говорить Ксенія Войкіна, менеджер одеської ком-панії «ТревелТур». — Наслідком такої тенденції є значне збільшен-ня ділових зустрічей на території цієї країни та, як наслідок, часті поїздки вітчизняних бізнесменів до Праги, де відбуваються різноманіт-ні конференции, семінари та подібні заходи».
Таким чином, досвід Чеської Республіки свідчить, що за належ-них умов діловий туризм спро-можний стати не тільки серйозним джерелом надходжень до державно! скарбниці, але й сутєво під-вищити імідж країни на світовій арені, що, у свою чергу, призво-дить до покращення інвестиційно-го клімату в державі в цілому.
Детальніше про можливості ділового туризму в Чеській Респу-бліці можна дізнатись на сайтах www.czechconvention.czта www.czechtourism.com   

назад >>>